نظرسنجی تالار پذیرایی ارشاد
 • نتایج نظرسنجی
 • نظرسنجی


 • نحوه آشنایی با مجموعه:
  • تبلیغات محیط شهری
  • اینترنت
  • دوستان
  • حضوری
  • 0%
  • 50%
  • 25%
  • 25%
 • کیفیت خدمات مجموعه:
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • 50%
  • 50%
  • 0%
 • نحوه برخورد پرسنل مجموعه:
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • 25%
  • 75%
  • 0%
 • مشتری مداری:
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • 63%
  • 25%
  • 13%
 • کیفیت غذا:
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • 38%
  • 50%
  • 13%
 • تمیزی و نظافت محل:
  • عالی
  • خوب
  • متوسط
  • 75%
  • 25%
  • 0%
 • نحوه آشنایی با مجموعه: • کیفیت خدمات مجموعه:


 • نحوه برخورد پرسنل مجموعه:


 • مشتری مداری:


 • کیفیت غذا:


 • تمیزی و نظافت محل:


 • نام ونام خانوادگی:
 • آدرس ایمیل:
 •