نظرسنجی تالار پذیرایی ارشاد
  • نتایج نظرسنجی
  • نظرسنجی


  • نحوه آشنایی با مجموعه:
    • تبلیغات محیط شهری
    • اینترنت
    • دوستان
    • حضوری
    • 0%
    • 50%
    • 25%
    • 25%
  • کیفیت خدمات مجموعه:
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • 50%
    • 50%
    • 0%
  • نحوه برخورد پرسنل مجموعه:
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • 25%
    • 75%
    • 0%
  • مشتری مداری:
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • 63%
    • 25%
    • 13%
  • کیفیت غذا:
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • 38%
    • 50%
    • 13%
  • تمیزی و نظافت محل:
    • عالی
    • خوب
    • متوسط
    • 75%
    • 25%
    • 0%
  • نحوه آشنایی با مجموعه:  • کیفیت خدمات مجموعه:


  • نحوه برخورد پرسنل مجموعه:


  • مشتری مداری:


  • کیفیت غذا:


  • تمیزی و نظافت محل:


  • نام ونام خانوادگی:
  • آدرس ایمیل:
  •